Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Rozhovor: Sebehodnocením poznáte své silné i slabé stránky

Rozhovor s Ing. Ludmilou Pohankovou ze Střediska volného času Déčko v Náchodě o tom, v čem může pomoci on-line systém OLINA při sebehodnocení činnosti neziskové organizace.

  • Publikováno: 06. 04. 2014

Konkurenční prostředí v naší společnosti se nevyhýbá ani oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Pokud chtějí organizace poskytující tento druh vzdělávání v tomto prostředí uspět, musejí hledat nové prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout. Jeden takový nabízí projekt K2, jehož realizátoři jsou ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání. V rámci  jeho klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality se vyvíjí tzv. on-line systém řízení kvality OLINA (olina.nidm.cz). Jde o komplexní nástroj jak lépe řídit organizaci, plánovat a rozvíjet vlastní činnost, pracovat s lidskými zdroji. Pro uživatele je k dispozici zdarma a byl přizpůsoben oblasti práce s dětmi a mládeží. V současné době probíhá jeho pilotáž, do které se zapojilo zatím sedm organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Další střediska volného času či neziskové organizace dětí a mládeže se mohou na základě otevřené výzvy k pilotáži připojit. O tom, v čem by jim mohlo užívání OLINY pomoci, jsme hovořili s Ing. Ludmilou Pohankovou ze Střediska volného času Déčko v Náchodě.

 

Pociťovali jste v minulosti potřebu nějakým způsobem hodnotit činnost vaší organizace, nebo jste se tím vůbec nezabývali?
Celkovým hodnocením naší organizace a jejích jednotlivých činností se zabýváme už 25 let, kdy tuto organizaci vedu. Jednak musíme jako školské zařízení pravidelně vydávat výroční zprávu pro svého zřizovatele, ale hlavně bez hodnocení bychom nebyli schopni žádného rozvoje.

Kde jste se s on-line systémem OLINA setkali poprvé a co Vás vedlo k tomu, že jste se zapojili do jeho pilotáže?
Standardně používáme k hodnocení metodu rozhovoru, meziroční porovnávání statistik nebo různé formy získávání zpětné vazby od účastníků našich aktivit. To ale nedává komplexní obraz, jak si stojíme. Proto jsme se v minulosti přihlásili k pilotáži využití hodnoticího systému CAF v prostředí zájmového vzdělávání. Byla to rozhodně zajímavá zkušenost a hodně výstupů pro nás bylo poučných, ačkoliv systém CAF není jazykově příliš uzpůsoben naší branži. Když jsme se dozvěděli, že pracovníci projektu K2 nabízejí organizacím pilotovat systému Olina, který z CAF vychází, přihlásili jsme se. Zajímá nás, kam se systém posunul, a chceme přispět tomu, aby byl opravdu využitelný pro naši oblast práce.

V čem tkví podstata jeho užívání? Je složité projít všemi jeho nástroji, které nabízí?
Systém Olina je softwarový produkt, který umožňuje on-line hodnocení z mnoha úhlů pohledu. S jeho pomocí hodnotí jednotliví pracovníci organizace svoje kompetence a znalosti a poté i jednotlivé procesy v organizaci. Protože hodnotí každý sám za sebe, nevzniká prakticky možnost vzájemného ovlivňování, a výsledek je tak opravdu vypovídající. Projití jednotlivými stupni hodnocení není úplně jednoduché, ale pochopit to lze. Určitě budeme navrhovat ještě nějaká zjednodušení.

Domníváte se, že princip sebehodnocení, na kterém je postaven on-line systém OLINA, vám pomůže lépe porozumět vlastní organizaci, potřebám a kompetencím svých pracovníků, vašim klientům a povede k vyšší kvalitě nabízených služeb?
Rozhodně výsledek ukáže silné a slabé stránky naší práce a přinese podněty ke zlepšení či stabilizaci organizace. To už se ukázalo po pilotáži systému CAF. Máme výhodu, že můžeme porovnávat, kam se organizace za uplynulé tři roky posunula. V tom vidím další výhodu Oliny, že se k hodnocení může organizace v určitých periodách vracet.

Vznik podobných elektronických nástrojů se většinou neobejde bez postupného vychytávání chybiček, tzv. za chodu. Je na OLINĚ co vylepšovat?
To je hlavním cílem pilotáže, zjistit, co v systému funguje výborně a co je potřeba zlepšit. Určitě budeme mít řadu doporučení autorům k úpravám systému. Ta zásadní jsou zejména směrem k větší srozumitelnosti užívaného jazyka otázek. Hodně se to oproti systému CAF zlepšilo, ale přesto by bylo třeba ještě mnohé přeformulovat do jazyka neformálního vzdělávání, aby bylo zřetelné, na co mají organizace odpovídat.

Za rozhovor děkuje Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2, NIDV

 

Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání. Je koncipován jako individuální projekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky). Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...