Přidat inzerci

Facebook

Navigace


„Ókápéčko“ může pomoci nastartovat profesní kariéru

Jak prezentovat znalosti a dovednosti získané díky zájmovému a neformálnímu vzdělávání zaměstnavatelům, abychom je zaujali? Umíme to? Může nám při tom pomoci Osobní kompetenční portfolio...

  • Publikováno: 05. 09. 2013

Děti a mládež jsou největším bohatstvím, které lidské společenství vlastní. Je nutné si připomínat, že to, co do mladých lidí vložíme, to se vrátí nejen nám, ale i dalším generacím. Nejdůležitější institucí ve výchově a vzdělávání je rodina. Hned za ní následuje škola a všechny další typy a možnosti vzdělávání, tedy i to zájmové a neformální. Díky němu si mladí lidé osvojují a rozvíjejí klíčové kompetence – znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje – tolik potřebné nejen pro život samotný, ale i pro profesní kariéru a trh práce.

Ne každý však své dovednosti a znalosti získané neformálním vzděláváním umí přesně pojmenovat a prezentovat. Myšlenka připravit nástroj – Osobní kompetenční portfolio –, jenž by jednoduchým způsobem zapisoval kompetence získané při aktivitách během mimoškolní výchovy, byla Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) rozpracována v průběhu realizace projektu „Klíče pro život“ a dále je rozvíjena v současném projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“.

Osobní kompetenční portfolio (OKP) vznikalo v souvislosti se zkušenostmi a poznatky z přímé práce pracovníků s dětmi a mládeží, z poznatků s vytvářením vzdělávacích programů, z minimálních kompetenčních profilů (MKP), v souvislosti se zkušenostmi s Europassem, s dosavadními výstupy projektů zabývajícími se kompetencemi, s Národní soustavou povolání, Národní soustavou kvalifikací a na základě studia odborných materiálů.

Co vlastně „Ókápéčko“ je a k čemu slouží?

V různých etapách života sestavujeme vlastní životopis ve snaze doplňovat takové informace, jež nám mohou usnadnit cestu ke studiu či zaměstnání. Osobní kompetenční portfolio do tohoto procesu přináší nové momenty. Především dodává hlubší a konkrétnější informace, které jednoznačně upozorní na to, co umím nebo znám. Vychází z předpokladu, že maturitní vysvědčení, diplom nebo udělený titul sice mohou pomoci v první fázi odlišit jednotlivé uchazeče o zaměstnání či studium, ale to pro další posouzení konkrétních schopností a praktických dovedností již nemusí stačit. Zde je nutné přidat něco navíc, něco, co se učíme v průběhu života i mimo školu nebo zaměstnání.

OKP jako doplněk k profesnímu životopisu je určeno těm, kteří mají zájem připravit si svůj osobní kompetenční profil s přehledem kompetencí, tj. především obecných způsobilostí (neboli měkkých kompetencí), znalostí, dovedností i praxe pro různé životní situace, spojené zejména s neustále se měnícím trhem práce. Vytvářením vlastního osobního portfolia se naučíme formulovat a postupně i prezentovat vše, co známe, co umíme a jak jsme způsobilí, a to vše používat v praxi. Může nám pomoci podpořit vnímání sebe sama, sebeuznání, zdravé sebevědomí a sebedůvěru, stanovování životních cílů, může být rádcem k tomu, jak kvalitně vyplnit strukturovaný životopis (CV – Curriculum Vitae) nebo Europass, může pomoci formulovat a prezentovat znalosti, dovednosti a způsobilosti tak, aby zaměstnavatelé i vzdělavatelé byli schopni rozpoznat jedinečnost a osobní kvality každého z nás.

Na druhé straně je také pro ně Osobní kompetenční portfolio přínosem při výběru kvalitních uchazečů o práci či studium. A právě i oni mohou podporovat uznávání neformálního vzdělávání již při práci s dětmi a mládeží. Základní teze této aktivity jsou formulovány v  dokumentu nazvaném „Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“, které podepsalo již 13 zástupců z řad významných vzdělavatelů a zaměstnavatelů a snahou je, aby se k němu připojili další. Tato listina otevírá možnosti k intenzivnějšímu jednání o záměrech do budoucna začít uznávat neformálního vzdělávání.

Osobní kompetenční portfolio je stále ve vývoji, a má proto nyní hlavně edukační charakter. Pokud jste účastníkem vzdělávacích akcí NIDM pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží, máte přístup do tzv. „Vzdělávacího modulu“, který automaticky vygeneruje vaše OKP skládající všechny výstupy doposud absolvovaných vzdělávacích programů. Zároveň vás navede k doplňování OKP tak, aby bylo užitečným doplňkem profesního životopisu a zajímavým dokumentem pro potenciální zaměstnavatele nebo vzdělavatele.

Pokud Vás myšlenka Osobního kompetenčního portfolia zaujala, napište. Lze hledat cesty a možnosti vzájemné spolupráce. K jeho prosazení do praxe bude nutná osvěta, vzbudit zájem lidí o osobní a osobnostní rozvoj. Všichni víme, že je stále co rozvíjet a kultivovat.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...