Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nestátní neziskové organizace se domlouvají na legislativních požadavcích

Nestátní neziskové organizace (NNO) spolupracují po nedávné 8. Národní všeoborové konferenci NNO na přípravě nové legislativy, která jim vytvoří lepší podmínky pro jejich činnost.

  • Publikováno: 20. 05. 2012

Pracovní skupinu NNO, kterou k tomu konference pověřila, tvoří zástupci nejvýznamnějších oborových a krajských sítí NNO. Skupina bude ve své práci pokračovat ve dvou sekcích: právní a ekonomické.

V oblasti legislativy podporují zejména tato opatření, na jejichž konečné podobě jsou připraveny se podílet:

– nový občanský zákoník je schválen, je však třeba dopracovat prováděcí předpisy, aby bylo zřejmé, jaké změny pro NNO přinesou
– je nutné vytvořit veřejný rejstřík právnických osob, které nejsou obchodními společnostmi a zapisovat status veřejné prospěšnosti soudními orgány na základě předložení striktně vymezeného okruhu dokumentů
– do připravovaného zákona o dobrovolnictví zahrnout dobrovolníky v neziskovém sektoru bez ohledu na jejich členství v organizacích, (akreditované i neakreditované dobrovolnictví,) a to i při práci v organizacích, kde je dobrovolník členem
– podílet se na přípravě a vyjednávání legislativy pro NNO, koordinovaně ve spolupráci krajských, oborových a národních sítí NNO

V oblasti financování požadují v zájmu finanční stability NNO i v zájmu udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb a činností:

– stanovit kategorie financování neziskového sektoru z veřejných zdrojů podle stupně veřejného zájmu, určit podíl státních, samosprávných a soukromých zdrojů při financování státem či samosprávou objednaných služeb
– zlepšit podmínky NNO při vícezdrojovosti jejich financování (např. sociální podnikání, veřejné zakázky, dotace, nadační zdroje, příspěvky z fondů, dary a vlastní zdroje) a rovnost přístupu ke zdrojům financování
– zachovat osvědčené nástroje nepřímé podpory NNO (daňové a jiné benefity)
– provádět efektivní veřejnou kontrolu NNO, spojenou s jejich povinností podávat o sobě dostatek zákonem předepsaných informací
– posilovat ochotu k dárcovství promyšleným motivačním systémem
– zřídit účelový veřejnoprávní fond pro financování NNO (nahrazující zaniklé zdroje z loterií a sázkových her)

8. Národní všeoborová konference NNO proběhla pod názvem „Vize a legislativa – základ pro rozvoj nestátního neziskového sektoru“ ve dnech 12. – 13. 4. 2012 v obou komorách Parlamentu ČR za účasti zástupců 110 neziskových organizací, především krajských, oborových a národních sítí NNO.

 

Role občanských organizací ve společnosti je klíčová, zejména v současné obtížné ekonomické situaci. NNO vytvářejí hodnoty bez ohledu na krátkodobý či osobní prospěch, stabilizují a obohacují společenské klima a vzhledem ke své nezávislosti mají nezastupitelný potenciál při překonávání současných ekonomických obtíží v ČR. Občanská společnost a její subjekty přispívají k sociálnímu začleňování, participaci a partnerství. NNO jsou nejen poskytovatelem veřejně prospěšných služeb a realizátorem veřejně prospěšných činností, ale i významným zaměstnavatelem.

Účastníci konference konstatovali, že významně vzrostla tendence ke vzájemné spolupráci NNO a k jejich síťování. Tento proces probíhá jak za účelem zvyšování kvality jimi poskytovaných veřejně prospěšných služeb a činností, tak v důsledku rostoucích hrozeb pro jejich existenci z důvodů ekonomické recese a restriktivních opatření ve veřejných rozpočtech.

Nezbytnou podmínkou k naplňování vize neziskového sektoru a jeho základního poslání je stabilizace vnějšího prostředí, ve kterém občanské organizace působí, zejména v oblasti legislativy a pravidel přístupu k finančním zdrojům. Současně jsou NNO připraveny akceptovat požadavky veřejné správy na větší otevřenost a transparentnost svého vzniku a svých činností.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...