Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Vize a legislativa – základ pro rozvoj nestátního neziskového sektoru

Nevládní neziskové organizace potřebují legislativu a systém založené na rovnoprávném partnerství s veřejnou správou a podnikateli.

Zástupci občanské společnosti se po dvou letech sešli na dvoudenním celonárodním setkání v Praze. Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a místopředsedy Senátu Petra Pitharta se 8. Národní všeoborová konference nestátních neziskových organizací konala v prostorách obou komor Parlamentu České republiky. Bylo na ní zastoupeno 110 nevládních sdružení, nadačních subjektů, obecně prospěšných společností a církevních zařízení, mezi nimi zejména krajské asociace, oborové a národní sítě nestátních neziskových organizací (NNO). Hlavním pořadatelem konference byla Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.

V tématu konference „Vize a legislativa – základ pro rozvoj nestátního neziskového sektoru“ se odráží aktuální potřeba přípravy nových zákonů navazujících na nedávno schválený Občanský zákoník. Zahajovací projev přednesl proto v zastoupení ministra spravedlnosti jeho náměstek František Korbel. S příspěvky vystoupili na konferenci také Jaromír Drábek, nový předseda Rady vlády pro NNO a ministr práce a sociálních věcí, a Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a nestátní neziskové organizace. Za Asociaci krajů České republiky promluvil Miloslav Čermák, předseda Komise pro sociální záležitosti AK ČR.

Dlouhodobá spolupráce neziskovek ve čtyřech odborných skupinách vyvrcholila na konferenci projednáním závěrů konference ve stejnojmenných panelech:
1. Vize pro nestátní neziskový sektor a občanskou společnost
2. Veřejná prospěšnost a rejstřík právnických osob
3. Ekonomické a finanční aspekty činnosti NNO
4. Nové pojetí dobrovolnictví.

Konference v závěrečném usnesení zdůraznila rovnocenné partnerství státu, samosprávy krajů a obcí, podnikatelů a NNO a nezbytnost, aby se nevládní neziskový sektor spravoval sám vlastními orgány na územním a oborovém principu. NNO potřebují přehledné, srozumitelné a spravedlivé legislativní prostředí, v němž budou všechny NNO v zájmu zvýšení transparentnosti zapsány v rejstříku právnických osob, umožňujícím i zápis statusu veřejné prospěšnosti. Je však přitom třeba vyloučit nadbytečnou administrativní zátěž a bariéry, umožnit sociální podnikání NNO a vytvořit takovou legislativní podporu dobrovolné práce v NNO, která rozvine všechny typy dobrovolnictví bez ohledu na právní formu organizace. NNO požadují, aby měly rovný přístup k veřejným finančním zdrojům různého typu a aby nový systém financování zahrnoval komplexně všechny druhy subjektů. Konference doporučila, aby vznikla Rada hospodářské a sociální soudržnosti, která by podpořila dialog mezi občanskou společností a veřejnou správou za účasti dalších partnerů. NNO se chtějí aktivně podílet na přípravě a realizaci příštího Programovacího období Evropské unie i na vyhodnocení dosavadního využívání evropských fondů.

Na konferenci zaznělo, že Rada vlády pro NNO v minulosti neplnila dobře své poslání. „Rada prochází transformací, aby byla efektivním poradním orgánem vlády,“ řekl ministr Jaromír Drábek a dodal: „Chci naslouchat hlasu nestátních neziskových organizací.“

V období do příští konference budou NNO spolupracovat i nadále prostřednictvím Pracovní skupiny NNO, jejímž administrátorem zůstává Asociace NNO v ČR. „Musíme se umět domluvit na tom, co jako nevládní neziskové organizace chceme, a potřebujeme změnit v legislativě a v systému financování našich služeb a činností. To je předpokladem pro to, abychom mohli úspěšně plnit své poslání ve společnosti,“ prohlásil závěrem konference Karel Schwarz, výkonný předseda Asociace NNO v ČR.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...