Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Výstava o neziskovkách „Dobro & volnost na Vyšehradě“

Ve čtvrtek 1. prosince v 15:20 bude na pražském Vyšehradě zahájena výstava Dobro & volnost. Dobrovolnictví není jen dělání prospěšného pro druhé. Je to i alternativa osobního rozvoje.

  • Publikováno: 29. 11. 2011

Expozice je volně přístupná a dává přehled o činnosti 15 organizací, které se věnují pomoci potřebným v různých oblastech. Tato výstava vznikla na konec roku 2011, který byl Evropským rokem dobrovolnictví.

Jejím smyslem je poděkování všem, kdo jsou do dobrovolnictví zapojeni, ať už aktivně jako dobrovolníci, či organizačně jako neziskové organizace. Vyslovuje tak podporu všem z téměř 90 tisíc neziskových organizací, které v naší republice působí.

Výstava Dobro & volnost na Vyšehradě, jejíž zahájení proběhne ve čtvrtek 1. prosince v 15:20 u Starého purkrabství, bude k vidění až do 6. ledna 2012.

Na pražském Vyšehradě probíhá právě Vyšehradský advent a do jeho programu se zapojí i tato veřejně přístupná výstava čítající 16 panelů, na nichž se návštěvníci seznámí s činností neziskových organizací u nás.

„Na konec roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, jsme uspořádali menší výstavu právě o dobrovolnících a neziskových organizacích. Jde o výběr několika příkladů z široké škály činností, které neziskovky zastávají. Věříme, že i malý vhled do jejich činnosti může lidem přiblížit celou oblast a smysl práce neziskového sektoru a v čase adventu je třeba přivést na myšlenku o pomoci potřebným,“ uvádí organizátor výstavy Daniel Suchánek.

Výstavu pořádá o.s. Web2nno a NKP Vyšehrad, spolupořadatelem je Magistrát hl. m. Prahy.

Na výstavě se představí:

program 5P, národní dobrovolnické centrum HESTIA
Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let a je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí.

Ta Kavárna, o.s. Borůvka
Klubová kavárna v novém rehabilitačním pavilonu Jedličkova ústavu zaměstnává mladé lidi s tělesným postižením. Jejich práce je zaměřena na intenzivní trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách.

o.s. 9 životů
Sdružení na ochranu zvířat pečuje o opuštěná, týraná či zraněná zvířata. Jeho cílem je snížit počet volně žijících koček na únosnou míru (kastrační program) a hledat nové domovy pro opuštěné kočky.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID, o.s.)
Humanitární občanské sdružení se zaměřuje na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů a prarodičů.

KC Motýlek
Komunitní centrum sdružuje a pomáhá nejen dětem s handicapy, ale také jejich rodinám. Nabízí pro ně místo pro setkání s dalšími rodinami i odborníky a nabízí řadu kroužků, pomůcek, informací a služeb.

OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.

Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Středisko Rolnička nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Poskytuje nezbytnou asistenci s ohledem na potřebu lidí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma. Podporuje přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Provozuje v Praze Domácí hospic, poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu, poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů, půjčuje pomůcky, nabízí služby veřejné paliativní knihovny.

Dobrovolnické centrum Lékořice – FTN a FNKV
Občanské sdružení Lékořice realizuje od roku 2005 program „Dobrovolníci v nemocnici“. Posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu nemocného a jeho přístup k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci nyní pravidelně navštěvují všechna dětská oddělení, 3 oddělení pro dospělé a Léčebnu pro dlouhodobě nemocné ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Smíšek o.s.
Posláním a cílem je podpora a pomoc dětem a mládeži vyloučených sociální exkluzí zapojit se zpět do společnosti a najít společnou řeč bez rozdílu sociálního zázemí, rasy, věku a zdravotního stavu prostřednictvím mimoškolních aktivit.

Česká společnost ornitologická
Dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů se zabývá výzkumem a ochranou ptáků, realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí a popularizuje a propaguje ochranu ptáků.

Tmelník o.s.
Sdružení provozuje různé aktivity, které zajímají mladé lidi na Mělníku, vytváří nové možnosti a příležitosti, jak se společně bavit, něco vytvářet, cestovat a něco zajímavého se dozvědět. Je otevřeno pro všechny mezi 13 a 30 lety.

INEX – SDA
Sdružení dobrovolných aktivit od roku 1991 organizuje mezinárodní dobrovolnické projekty a programy sociální integrace, environmentální výchovy a rozvoje venkova, rozvojově a mezikulturně vzdělávací projekty a kampaně nebo sociální programy pro znevýhodněné děti nebo na environmentální výchovu a oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel.

VOŠ a ŠOŠ zdravotnická Cheb
Školy vedou své studenty k aktivnímu zájmu o dobrovolnictví a podporují jejich iniciativu. Věnují se dobrovolnické praxi v mnoha oborech, jako je starost o seniory, handicapované, děti ze sociálně znevýhodněných rodin a sociální prevence.

Domov Sue Ryder
Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov naplňuje v současné době prostřednictvím poskytování služeb Osobní asistence, denního stacionáře, domova pro seniory a poradenství.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...