Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nedovolené nakládání s drogami - nová právní úprava

Počátkem roku 2010 nabyl na účinnosti nový trestní zákoník, který nově upravuje problematiku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropnými látkami.

  • Publikováno: 15. 02. 2010

Úprava obsažená v trestním zákoníku je doplněna změnami v zákoně o přestupcích a nově přijatými nařízeními vlády, která závazným způsobem stanoví jednotlivá množství.

Dříve byl jako trestný čin vnímán pouze čin nebezpečný pro společnost. Podle nového trestního zákoníku je ovšem trestným činem protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně, a to bez ohledu na společenskou nebezpečnost daného činu. Tudíž se trestným činem nové stává např. i přechovávání omamných a psychotropních látek (OPL) přechovávaných pro vlastní potřebu.

Ustanovení § 283 trestního zákoníku upravuje různé způsoby nedovolaného nakládání s OPL (např. výrobu, prodej, přechovávání OPL pro jiného atd.). K významnému zpřísnění dochází zejména ve vztahu k pachatelům, kteří se tohoto trestného činu dopustí opakovaně (byli za toto jednání postiženi v posledních třech letech). Takovému pachateli bude hrozit trest odnětí svobody v trvání 2 až 10 let (dříve 1 až 5 let).

Významnou změnu přináší ustanovení § 284 o přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. To totiž realizuje požadavek praxe odlišit přechovávání různých OPL s přihlédnutím k jejich zdravotním a společenským rizikům. Relativně nižší trestní sazbou tak budou ohroženi uživatelé OPL, kteří přechovávají pro vlastní potřebu v množství větším než malém konopné drogy.

Ustanovení § 285 pojednává o nedovoleném pěstování rostlin obsahujících OPL. Pěstování pro vlastní potřebu se stalo tzv. privilegovanou (mírněji trestnou) skutkovou podstatou. Pěstování malého množství konopí, hub nebo jiných rostlin pro vlastní potřebu nebude podléhat trestněprávní regulaci a bude postihováno podle zákona o přestupcích. Pěstování konopí v množství větším než malém bude postihováno trestem odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Sušení a další příprava zůstává nadále trestným činem.

V ustanovení § 286 se snižuje spodní hranice trestní sazby trestného činu výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu. Z původního trestu odnětí svobody v trvání 1– 5 let se v nové úpravě mění na trest odnětí svobody v trvání až 5 let.

Ustanovení § 288 obsahuje nový trestný čin neoprávněného nakládání s látkami s anabolickými nebo hormonálními účinky a neoprávněného používání metod s dopingovými účinky, jehož základní trestní sazba začíná na odnětí svobody až na jeden rok a končí v kvalifikované skutkové podstatě na trestu odnětí svobody na pět let až dvanáct let.

Ustanovení § 289 zmocňuje vládu nařídit, jaké je množství větší než malé u OPL pro potřeby ustanovení § 283, 284 a 285 trestního zákoníku a které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.

 

www.drogy-info.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...