Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Projekty na ministerstvo zdravotnictví podávejte do konce roku

Ministerstvo zdravotnictví přijímá do 31. prosince tohoto roku žádosti o podporu projektů v rámci programů PÉČE O DĚTI A DOROST a PREVENCE KRIMINALITY. Zároveň stanovilo priority pro tyto…

  • Publikováno: 07. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále MZ) stanovuje pro rok 2008 následující podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Péče o děti a dorost a na program Prevence kriminality:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou účelově vázané na konkrétní projekty reagující na dané úkoly, aktuální potřeby místní, regionální i celostátní.
Žadatel o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu musí splňovat podmínky stanovené MZ.
Při hodnocení žádostí a přidělování dotací je kladen důraz na kvalitu skladby projektů, jejich reálnost a systémové využití.

Subjekty, které mohou žádat o dotaci:
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, mohou předložit žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Prevence kriminality nebo na program Péče o děti a dorost následující typy organizací:
a) státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem,
b) územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace,
c) občanská sdružení vyvíjející činnost dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
d) obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
e) církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů,
f) ostatní právnické a fyzické osoby dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.
g) organizace v působnosti jiných rezortů než MZ (Vysoké školy)

Žádosti nestátních neziskových organizací uvedených v usnesení vlády č. 114/2001 ze dne 7. 2. 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy musí obsahovat náležitosti v tomto usnesení uvedené.

Podmínky pro zařazení žádostí (projektu) do dotačního řízení:


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...