Přidat inzerci

Facebook

Navigace


MŠMT hledá hodnotitele projektů

MŠMT hledá hodnotitele projektů předkládaných do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na rozvoj vzdělanostní…

  • Publikováno: 27. 10. 2007

Vytyčené specifické cíle programu na léta 2007 – 2013 představují čtyři prioritní osy, z nichž každá zahrnuje několik oblastí podpory:
Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory:
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1. Vyšší odborné vzdělávání
2.2. Vysokoškolské vzdělávání
2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4. Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
Oblasti podpory:
3.1. Individuální další vzdělávání
3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení
Oblasti podpory:
4.1. Systémový rámec počátečního vzdělávání
4.2. Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání

Kompletní znění Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost najdete na www.msmt.cz, sekce Evropská unie.

Posudky externích hodnotitelů budou podkladem pro rozhodování výběrových komisí o přidělení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.
Požadovaný profil hodnotitele: vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání, nejméně 5 let praxe v jedné či několika výše uvedených oblastech podpory, analytické schopnosti, důslednost a objektivnost, dobrá znalost spisovné češtiny, schopnost práce na PC, vyloučení střetu zájmů.
Zájemci, kteří splní požadované kvalifikační předpoklady, budou pozváni na vstupní školení hodnotitelů. Náklady na školení jsou hrazeny z prostředků ESF, cestovní výdaje si hradí účastník školení. Certifikát udělený účastníkům školení hodnotitelů je bude opravňovat k zařazení do databáze hodnotitelů OP VK. Před samotným zadáním projektů k posouzení budou pak hodnotitelé, vybraní z databáze dle příslušné specializace, pozváni na školení věnované podrobným podmínkám, platným pro konkrétní oblast podpory a dané kolo výzvy.

Databázi hodnotitelů OP VK provozuje Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy (MŠMT), které při nakládání s osobními údaji hodnotitele dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Setrvání certifikovaných hodnotitelů v databázi bude podmíněno pravidelnou aktualizací údajů uvedených v Žádosti o registraci, kterou bude každý hodnotitel povinen dodat na žádost MŠMT. Do databáze nemohou být zařazeni pracovníci implementační struktury (resp. ti, kteří mají uzavřen jiný pracovně právní vztah s Řídícím orgánem MŠMT, Zprostředkujícími subjekty krajskými úřady) a členové Monitorovacího výboru programu.

Podmínky hodnocení:

Hodnotící posudky se zpracovávají na standardizovaném formuláři vytvořeném v programu Excel a předávají zadavateli v písemné i elektronické verzi.

Hodnotitel je vázán mlčenlivostí o hodnocených projektech a prohlášením o nestrannosti.

Hodnotitelská činnost je honorována.

Základní podmínkou zařazení do databáze hodnotitelů je vyplnění Žádosti o registraci v Databázi hodnotitelů pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (formát MS Word, formát PDF) a její zaslání na elektronickou adresu: esf@msmt.cz. Do předmětu emailové zprávy je pak nutné vložit heslo „Hodnotitel“.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...